Bevoegdheden, Gewest

Arbeidsbemiddeling moet naar gemeenschappen    </b> - Trends Opinie - Columns

Arbeidsbemiddeling moet naar gemeenschappen </b> - Trends Opinie - Columns

Rudy Demotte en Charles Picquť (beiden PS) die als respectievelijk minister-president van WalloniŽ en Brussel pleiten voor een sterke Brussels-Waalse as. Minister van Werk JoŽlle Milquet (cdH) die een lans breekt voor een bonus voor werkzoekenden die in een ander gewest een job aanvaarden.  [...] Jammer, want het scenario is realistischer dan het op het eerste gezicht lijkt. De arbeidsbemiddeling 'communautariseren', betekent dat ze beter afgestemd is op gemeenschapsbevoegdheden als opleiding en onderwijs. Het zou ook een complete vrijheid geven aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en zijn Waalse tegenhanger Forem om actief te zijn op de Brusselse arbeidsmarkt.  [...] In zo'n nieuwe constellatie moeten de twee gemeenschappen niet meer omkijken naar een onwillig Brussels gewest. Bovendien kan deze verschuiving van bevoegdheden een aardige besparing opleveren. De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris en het Brussels ministerie van Werk hebben dan geen bestaansrecht meer en een deel van hun middelen komt ter beschikking van de VDAB en Forem.  [...]

Arbeidsbemiddeling moet naar gemeenschappen    </b> - Trends Opinie - Columns

Brussel heeft nood aan interne staatshervorming - Trends Opinie - Columns

Brussel heeft nood aan interne staatshervorming - Trends Opinie - Columns

Zo transfereerde het Brussels Gewest in 2006 252,7 miljoen euro naar de gemeenschapscommissies. Die oefenen in Brussel gemeenschapsbevoegdheden uit zoals onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Maar het gros van die middelen komt Brussel niet ten goede en verdwijnt in de grote pot van de armlastige Franse Gemeenschap.  [...] Het gevolg is dat Brussel het steeds moeilijker krijgt om zijn gewestelijke bevoegdheden voor economie en tewerkstelling uit te oefenen. De resultaten zijn er dan ook naar, met steeds meer bedrijven die uit Brussel wegtrekken en een werkloosheidsgraad die 20 procent overstijgt.  [...] Daarom is er dringend nood aan een soort van interne Brusselse staatshervorming. Er moet meer transparantie komen in de geldstromen tussen de verschillende niveaus, bepaalde bevoegdheden moeten verschuiven en het institutioneel doolhof met een gewest, de gemeenschappen en 19 gemeenten en OCMW's moet worden ontmanteld.  [...]

Brussel heeft nood aan interne staatshervorming - Trends Opinie - Columns

De grenzen van redelijkheid - Dossier vermogenswinstbelasting - Dossiers

Neem Brussel. Volgens de Franstalige onderhandelaars dringt een herfinanciering van Brussel zich op. Als hoofdstad van BelgiŽ en centrumstad van Europa moet het lasten dragen die andere steden of gewesten niet kennen. En daar moet extra geld tegenover staan.  [...] In werkelijkheid wordt Brussel niet zo erg aan zijn lot overgelaten als de Franstalige onderhandelaars willen doen geloven. Trends berekende begin deze week dat Brussel, als stad en gewest, jaarlijks al een bonus van meer dan 700 miljoen euro int. Zo ontvangt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een solidariteitsbijdrage om het verschil in personenbelasting ten opzichte van Vlaanderen en WalloniŽ te compenseren.  [...] Met al dat politieke geweld slaagt men er alsnog niet in om essentiŽle voorzieningen zoals politie of brandweer in eigen stad behoorlijk te laten functioneren. Franstaligen spiegelen zich toch zo graag met Parijs. Vorm het Brussels Gewest om tot Brussel Hoofdstad samengesteld uit 19 districten (of arrondissementen als men dat liever hoort) met een bestuurlijke bevoegdheden zoals die met toch enig succes worden toegepast in Antwerpen.  [...]

De grenzen van redelijkheid  - Dossier vermogenswinstbelasting - Dossiers

Drievoudige exodus - Trends Opinie - Columns

a en groen zullen meer problemen veroorzaken dan  [...] in Vlaanderen Moeten Franstaligen meer inspraak krijgen in Vlaanderen wanneer ze elke Vlaamse inspraak in Brussel weigeren Waarom wordt het Vlaams parlement ondergeschikt gemaakt aan het Belgisch parlement en mag het niet zelf zijn samenstelling bepalen Waarom wordt de Senaat niet afgeschaft wanneer die toch geen belangrijke bevoegdheden meer zal hebben Waarom moet Brussel een gigantische blanco cheque krijgen zonder de verplichting te hervormen en te vereenvoudigen Vindt u het normaal dat de Vlamingen opnieuw moeten betalen en daarvoor in de plaats krijgen.  [...] Ook het feit dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onrechtmatig gemeenschapsbevoegdheden uitoefent, wordt niet gestopt. Er komen ook geen maatregelen om de taalregeling in Brussel af te dwingen. Zo zullen Vlamingen nog steeds botsen op een Franstalige taalbarriŤre in ziekenhuizen.  [...] En ook het beheer van de begrotingsfondsen die zullen toezien op een deel van het extra geld, zullen opereren buiten het parlement om. De democratische controle op het beheer van de niet onaardige extra middelen is daarbij niet gegarandeerd. We moeten er bovendien vrede mee nemen dat dit slecht bestuurde Brussel (via het Brusselse Hoofdstedelijk gewest of via de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie) nog extra bevoegdheden zal uitoefenen op de domeinen van de beroepsopleiding, toerisme, sportinfrastructuur.  [...]

Drievoudige exodus - Trends Opinie - Columns

De fiscale gevolgen van de staatshervorming - Vrije Tribunes - Trends Opinie

Het fiscale deel van de zesde staatshervorming werd eindelijk goedgekeurd in het parlement. Meteen breekt een nieuw tijdperk aan, waarin de gewesten ruimere bevoegdheden krijgen voor de personenbelasting.  [...] Daar komt nu verandering in. De federale dotaties aan de gewesten worden afgeschaft. in ruil krijgen de gewesten de bevoegdheid opcentiemen te heffen. Daarnaast worden de gewesten onder meer exclusief bevoegd voor het beleid over de arbeidsmarkt, huisvesting en mobiliteit, wat betekent dat ze ook alle fiscale aftrekposten die behoren tot die bevoegdheden moeten overnemen.  [...] Naast de mogelijkheid opcentiemen in te voeren, krijgen de gewesten ook de bevoegdheid over de fiscale voordeelregimes die gekoppeld zijn aan hun bevoegdheden. Voor de personenbelasting wil dat zeggen dat de gewesten voortaan exclusief bevoegd zijn voor de belastingvermindering van de woonbonus.  [...]

De fiscale gevolgen van de staatshervorming - Vrije Tribunes - Trends Opinie

Supertruck verdient eerlijke kans - Trends Opinie - Columns

Supertruck verdient eerlijke kans - Trends Opinie - Columns

Daarom is het logisch de LZV's een eerlijke kans te gunnen, in de vorm van enkele goedgekozen testroutes, die wetenschappers toelaten de resultaten te extrapoleren naar de mogelijke maatschappelijke of logistieke hinder. En geef de testen een duidelijke finaliteit.   [...] Adder onder het gras daarbij is de regelgeving. Terwijl de jongste jaren vooral de regio's een visie rond mobiliteit en logistiek ontwikkelden, bleef het langs federale zijde op dat vlak behoorlijk stil. Reden overigens waarom er in Duitsland en Nederland al wel volop geŽxperimenteerd wordt met de supertrucks en in ons land niet.   [...] Want het is nog steeds de Belgische overheid die de toelating moet geven om een dergelijke test te doen. Het zou de logica zelf zijn om de resterende bevoegdheden op het gewestelijke niveau samen te brengen. Nu dreigt nog altijd een positieve Vlaamse test op een federaal njet te stuiten, of een positieve federale evaluatie zonder gevolg op het terrein. (T).  [...]

Supertruck verdient eerlijke kans - Trends Opinie - Columns

Koester Zaventem - Trends Opinie - Columns

Maar zie. Vijf jaar later opent DHL opnieuw een distributiecentrum in Brucargo. Zaventem heeft blijkbaar een zodanig unieke ligging dat de luchthaven als het ware incontournable wordt. De klachten van investeerders zijn schaars, met boetes voor geluidsoverlast uit het Brussels Gewest als belangrijkste kopzorg.  [...] Meer nog, de luchthaven heeft een nijpend tekort aan personeel. Tienduizend banen liggen voor het oprapen, maar die vacatures raken maar niet ingevuld door een gebrekkig stimuleringsbeleid in het Brussels Gewest. Het is hallucinant hoe de werkloosheid in het Brussels Gewest naar bijna 21 procent groeit, terwijl de randgemeente Zaventem een de facto volledige tewerkstellingsgraad kent.  [...] In feite is de juiste benaming van Brussels South een wanklank en zou Brussel Nationaal niet meer zo mogen heten maar Zaventem nationaal. Want het Brussels Gewest doet niet anders dan HUN vlieghaven koenjoneren zodanig dat ze niets liever verlangen dat Brussel Nationaal zou verdwijnen ten voordele van Brussels South.  [...]

Koester Zaventem - Trends Opinie - Columns

Lastenverlaging 50-plussers blijft cruciaal - Trends Opinie - Columns

Lastenverlaging 50-plussers blijft cruciaal - Trends Opinie - Columns

Al deze argumenten houden geen steek. Wie beweert dat de Vlaamse minister van Werk vooral op de 50-plussers focust omdat de werkloosheidsgraad in die groep enkel in Vlaanderen zo hoog ligt, vergist zich. De inactiviteit bij oudere werknemers is een Belgisch probleem.   [...] Zo zouden de gewesten bevoegd kunnen worden om een doelgroepenbeleid te voeren. Klinkt allemaal mooi, maar van een consensus hierover aan beide kanten van de taalgrens is in de verste verte geen sprake. Vandenbroucke en zijn Waalse collega Jean-Claude Marcourt (PS) mogen dan wel akkoord gaan om de gewesten meer bevoegdheden te geven, de meeste Waalse politici zien het gros van het arbeidsmarktbeleid nog altijd als een federale materie.  [...] Daar hebben ze hun redenen voor. Een geregionaliseerd doelgroepenbeleid zou bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde categorieŽn van werknemers in WalloniŽ duurder worden dan in Vlaanderen. Zal de Waalse regering zoiets aanvaarden In het verleden was die zeer gevoelig voor maatregelen om de regio's inzake arbeidsmarktbeleid te veel eigen accenten te laten leggen.   [...]

Lastenverlaging 50-plussers blijft cruciaal - Trends Opinie - Columns

Wijn smaakt beter dan water - Dossier vermogenswinstbelasting - Dossiers

Dat herinnert irritant hard aan vroegere staatsbesprekingen toen elke bevoegdheidsherverdeling werd afgekocht met een smak geld. Dat de onderhandelaars denken dat ze op dezelfde manier de volgende staatshervorming kunnen regelen, is bedroevend. Omdat het verleden hun moet geleerd hebben dat deze werkwijze alleen de korte termijn dient.  [...] Duitsland, Nederland, Frankrijk, en zelfs WalloniŽ. BelgiŽ valt dus uiteen in twee of drie gewesten, al naargelang, die in eerste instantie elk zelf beslissen over hun eigen toekomst. In een overgangsscenario kunnen de belastingen en de sociale zekerheid tijdelijk een residuele bevoegdheid blijven van een sterk afgeslankte federale overheid die hiervoor een dotatie krijgt.  [...] Het toezicht op het beheer van de Brusses gewest kan/moet een andere residuele bevoegdheid zijn van een federale regering, net zoals een oplossing voor de monarchie. uitdoofscenario of doorgroei in een Light versie. Europa kan eventueel een deel van de factuur betalen, al staat het daar momenteel niet voor te springen.  [...]

Wijn smaakt beter dan water  - Dossier vermogenswinstbelasting - Dossiers

Brussel heeft geen behoefte aan Calimero's - Trends Opinie - Columns

Brussel heeft geen behoefte aan Calimero's - Trends Opinie - Columns

Het hoofdstedelijke gewest moet bouwvergunningen afleveren voor vijfhonderd meter spoorlijn op zijn grondgebied en dat blijft maar duren.  [...] Een wanbeleid dat het gevolg was van spanningen tussen het gewest, de gemeenten, de NMBS en privťbedrijven. Brussels minister-president Charles Picquť (PS), tevens burgemeester van Sint-Gillis, waar het Zuidstation zich bevindt, draagt hier een grote verantwoordelijkheid.  [...] Dat Brussel eindelijk kiest voor een werklozenbegeleiding die naam waardig, is hoopgevend. En dat het gewest de gemeenten ertoe heeft aangezet allerlei pestbelastingen af te schaffen die bedrijven hebben weggejaagd, is eveneens een goede zaak.  [...]

Brussel heeft geen behoefte aan Calimero's - Trends Opinie - Columns